KING EDWARD MEMORIAL HOSPITAL

Seth Gordhandas Sunderdas Medical College

Acharya Donde Marg, Parel,
Mumbai 400 012. India.
Tel.: 91-22-2410 7000 Fax: 91-22-2414 3435

For Alumni

GAA_pic

Managing Committee members for the term 2017-2019

Post- Office Bearers

President – Dean Dr. Avinash Supe
Vice President – Dr. Sharad Gogate & Dr. Manjula Sarkar
Hon. Secretaries – Dr. Ram Prabhoo & Dr. Gita Nataraj
Hon. Jt. Secretaries– Dr. Sunil Puntambekar & Dr. Sandhya Kamat
Hon. Treasurer – Dr. Nirmala Rege
Post – Managing Committee member 
Staff (5/6) – Dr. Aparna Deshpande, Dr. Dnyaneshwar Kurle & Dr. Vyanktesh Shivane.
Gosumecs (8/ 12) – Dr. Lopa Mehta, Dr. Malini Nadkarni, Dr. M Natarajan, Dr. Janak Shah, Dr. Ajay Tilwe, Dr. Vaibhav Dedhia, Dr. Mohan Kembhavi, Dr. Mahesh Abhyankar.

Notices and News